Skip to main content

Πτώχευση Φυσικών Προσώπων

Η πτώχευση, είναι η διαδικασία όπου το Δικαστήριο εκδίδει Διάταγμα Πτώχευσης εναντίον χρεώστη, μετά από αίτηση του χρεώστη ή πιστωτή. Με την έκδοση του Διατάγματος Πτώχευσης, η περιουσία του πτωχεύσαντα περιέρχεται στον διαχειριστή και διανέμεται στους πιστωτές.

Πληροφορίες σχετικές με Πτώχευση

Έρευνα αν κάποιος είναι σε πτώχευση

Στο μητρώο πτωχεύσεων και εκκαθαρίσεων γίνεται έρευνα με ταυτότητα ή όνομα φυσικού προσώπου για να διαπιστωθεί εάν κάποιο φυσικό πρόσωπο βρίσκεται σε πτώχευση. Το μητρώο περιέχει πληροφορίες όπως ημερομηνία Διατάγματος Πτώχευσης, όνομα διαχειριστή και ημερομηνία δημοσίευσης του Διατάγματος Πτώχευσης.

Τι χρειάζεται για να υποβληθεί αίτηση πτώχευσης

Αίτηση πτώχευσης μπορεί να υποβληθεί στο Δικαστήριο από τον ίδιο τον χρεώστη ή τον πιστωτή εάν το συνολικό ποσό των ανεξασφάλιστων χρεών υπερβαίνει το ποσό των €15.000.

Στην αίτηση επισυνάπτεται πιστοποιητικό ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες αναδιάρθρωσης χρεών µε βάση τον περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωµής και ∆ιάταγµα Απαλλαγής Οφειλών) Νόµο του 2015, το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα Αφερεγγυότητας.

Καταβάλλεται στο Τμήμα Αφερεγγυότητας τέλος ύψους €500 και η απόδειξη πληρωμής επισυνάπτεται στην αίτηση.

Εάν η αίτηση γίνεται από τον ίδιο τον χρεώστη, θα πρέπει να συνοδεύεται με ένορκη δήλωση του ότι έχει καταβάλει εύλογες προσπάθειες για συµβιβασµό µε τους πιστωτές του µε την υποβολή σε αυτούς Προσωπικού Σχεδίου Αποπληρωµής, δυνάµει του σχετικού νόµου, στο βαθµό που οι περιστάσεις του χρεώστη του επιτρέπουν να προβεί σε τέτοια διευθέτηση. Επιπρόσθετα η αίτηση πρέπει να επιδοθεί σε όλους τους πιστωτές του.

Αποτέλεσμα του Διατάγματος Πτώχευσης

Με την έκδοση του Διατάγματος Πτώχευσης, ο Επίσημος Παραλήπτης καθίσταται διαχειριστής της περιουσίας του πτωχεύσαντα και η περιουσία του πτωχεύσαντα περιέρχεται στον διαχειριστή για να διανεμηθεί μεταξύ των πιστωτών.

Πτωχεύσας δεν μπορεί να εκλέγεται, να είναι

μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου, μέλος Δημοτικού/Επαρχιακού Συμβουλίου, δήμαρχος ή κοινοτάρχης, εκτός εάν εξασφαλίσει πιστοποιητικό από το Δικαστήριο ότι η πτώχευση του δεν οφείλεται σε κακή διαγωγή.

Επίσης δεν μπορεί να είναι Διευθυντής σε εταιρεία χωρίς άδεια Δικαστηρίου, δεν μπορεί να προβεί σε πώληση ή μεταβίβαση της περιουσίας του και δεν μπορεί να δημιουργεί άλλα χρέη χωρίς να κάνει αναφορά στην πτώχευση του.

Αγωγές εναντίον πτωχεύσαντα

Κανένας πιστωτής αναφορικά με επαληθεύσιμο χρέος δεν θα εγείρει οποιαδήποτε αγωγή ή άλλη νόμιμη διαδικασία, εκτός κατόπιν άδειας του Δικαστηρίου. Αν αγωγή ή άλλη νόμιμη διαδικασία άρχισε εναντίον πτωχεύσαντα πριν την έκδοση του διατάγματος πτώχευσης συνεχίζεται χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άδεια του Δικαστηρίου ή τροποποίηση του τίτλου της αγωγής ή άλλης νόμιμης διαδικασίας.

Επιβάρυνση σε περιουσία πτωχεύσαντα

Μετά την έκδοση του Διατάγματος Πτώχευσης κανένας πιστωτής δε θα δικαιούται να εγγράψει οποιαδήποτε επιβάρυνση επί της περιουσίας του χρεώστη/πτωχεύσαντα.

Υποχρεώσεις Πτωχεύσαντα

Ο πτωχεύσας υποβάλλει στον Τμήμα Αφερεγγυότητας προκαταρκτική κατάθεση και έκθεση κατάστασης της περιουσίας του κατά τον καθορισμένο τύπο, η οποία βεβαιώνεται με ένορκη δήλωση, και η οποία δείχνει τις λεπτομέρειες των υποχρεώσεων και περιουσιακών στοιχείων του πτωχεύσαντα.

Γνωστοποίηση του Διατάγματος Πτώχευσης

Το διάταγμα πτώχευσης δηµοσιεύεται στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αφερεγγυότητας. Επιπρόσθετα αναρτάται και στο μητρώο πτωχεύσεων και εκκαθαρίσεων.

Κοινοποιείται στον Έφορο Φορολογίας, στο ∆ιευθυντή Κτηµατολογίου, στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εάν ο πτωχεύσας είναι υπάλληλος, στον εργοδότη του.

Επαλήθευση χρέους

Πιστωτής που επιθυμεί να ανακτήσει οφειλές από την περιουσία του πτωχεύσαντα, πρέπει να υποβάλει έντυπο επαλήθευσης χρέους στον διαχειριστή, εντός 35 ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διατάγµατος πτώχευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, με δικαίωμα αίτησης για παράταση χρόνου.

Η επαλήθευση συμπληρώνεται με το ποσό χρέους κατά την ημερομηνία του Διατάγματος Πτώχευσης, επισυνάπτονται αποδεικτικά στοιχεία του χρέους και αν υπάρχουν εγγυητές, επισυνάπτεται το έντυπο με τα στοιχεία των εγγυητών. Σε περίπτωση που το χρέος είναι πληρωτέο σε άλλο νόμισμα, θα μετατρέπεται σε Ευρώ, σύμφωνα με τον επίσημο δείκτη συναλλάγματος, κατά το χρόνο του διατάγματος πτώχευσης. Το έντυπο πρέπει να φέρει χαρτόσημα και ένορκη δήλωση του αιτητή ενώπιον πρωτοκολλητή ή του Επίσημου Παραλήπτη.

Σε περίπτωση που ο πιστωτής δεν υποβάλει τα πιο πάνω έντυπα εντός της καθορισµένης προθεσµίας, δεν δικαιούται να λάβει δικαστικά ή νοµικά ή άλλα µέτρα εναντίον εγγυητών.

Εξέταση της επαλήθευσης χρέους

Ο διαχειριστής εξετάζει άµεσα το έντυπο επαλήθευσης χρέους και το αργότερο εντός 10 ηµερών το αποδέχεται ή το απορρίπτει γραπτώς. Ο εγγυητής ενηµερώνεται από τον πιστωτή αναφορικά µε την αποδοχή ή απόρριψη της επαλήθευσης. Ο πιστωτής καθώς και ο εγγυητής έχουν 21 µέρες, από την ηµέρα που έλαβαν γνώση της απόφασης του διαχειριστή, να προσφύγουν στο ∆ικαστήριο σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται µε την απόφαση. Σε περίπτωση που κάποιος προσφύγει στο δικαστήριο, το ∆ικαστήριο επικυρώνει , ακυρώνει ή διαφοροποιεί την απόφαση του διαχειριστή.

Εκτίµηση της αξίας περιουσίας που υπόκειται σε εξασφάλιση

Ο εξασφαλισµένος πιστωτής, εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διατάγµατος πτώχευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, υποβάλλει στον  διαχειριστή και, όπου εφαρµόζεται, σε εγγυητή, προκαταρκτική εκτίµηση της αξίας της περιουσίας που υπόκειται σε εξασφάλιση, και το έντυπο ΔΕΠΠ

Το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την ηµέρα υποβολής της προκαταρκτικής εκτίµησης από τον πιστωτή, ο διαχειριστής και, όπου εφαρµόζεται, ο εγγυητής συµφωνούν µεταξύ τους και µε τον πιστωτή ως προς την αγοραία αξία της περιουσίας. Σε περίπτωση που υπάρχει ένσταση, είτε διορίζουν ανεξάρτητο εκτιµητή ή αποτείνονται στο Τμήμα Αφερεγγυότητας για να διορίσει ανεξάρτητο εκτιµητή.

Ο ανεξάρτητος εκτιµητής που διορίζεται, εντός δέκα ηµερών από το διορισµό του, καθορίζει την αξία της περιουσίας που υπόκειται σε εξασφάλιση και η εκτίµηση που γίνεται από αυτόν είναι δεσµευτική για όλους.

Περιουσία πτωχεύσαντα που δεν διανέμεται στους πιστωτές

Ο πτωχεύσας έχει δικαίωμα να κατέχει την πιο κάτω περιουσία:

Βιβλία, εργαλεία και άλλα αντικείµενα ή εξοπλισµό που είναι αναγκαία για την απασχόληση ή επιχείρησή του, συνολικής αξίας μέχρι €6.000.

Όχηµα, αξίας µέχρι €3.000. Αν ο πτωχεύσας ή εξαρτώµενός του είναι πρόσωπο µε αναπηρία, το ύψος του ποσού που καθορίζεται ανωτέρω δύναται να είναι υψηλότερο.

Συσκευές που είναι αναγκαίες για την διατήρηση ενός ικανοποιητικού βιοτικού επιπέδου για τον πτωχεύσαντα και τους εξαρτωµένους του.

Όταν ο πτωχεύσας ή εξαρτώµενοί του παρακολουθούν µαθήµατα δηµοτικής, µέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, τα βιβλία, υλικά και άλλα είδη εξοπλισµού που είναι εύλογα αναγκαία.

Πληρωμή μερίσματος προς τους πιστωτές

Η περιουσία που περιέρχεται στο διαχειριστή διανέμεται στους πιστωτές αφού πρώτα αφαιρεθούν τα πραγματικά έξοδα, τα δικαιώματα του διαχειριστή και τα έξοδα του αιτητή. Πληρώνονται πρώτα τα προνομιούχα χρέη και μετά αν παραμείνει υπόλοιπο, πληρώνονται τα μη προνομιούχα χρέη με την ίδια αναλογία.

Αυτοδίκαιη Αποκατάσταση Πτωχεύσαντα

Πτωχεύσας μπορεί να αποκατασταθεί αυτοδίκαια με την πάροδο τριών ετών από την ηµεροµηνία του διατάγµατος πτώχευσης, νοουµένου ότι έχει υποβάλει την Έκθεση Καταστάσεως της περιουσίας του και την προκαταρκτική του κατάθεση στον διαχειριστή τουλάχιστο ένα έτος πριν την αυτοδίκαιη αποκατάσταση.

Σε περίπτωση αποκατάστασης, η πτωχευτική περιουσία παραμένει στον διαχειριστή για να διανεμηθεί στους πιστωτές.

Η αυτοδίκαιη αποκατάσταση απαλλάσσει τον πτωχεύσαντα από τα επαληθεύσιμα χρέη (υπάρχουν εξαιρέσεις), νοουμένου ότι ενεργεί με καλή πίστη και συνεργάζεται πλήρως με τον διαχειριστή.

Μπορεί να ζητηθεί η έκδοση βεβαίωσης αποκατάστασης από το Τμήμα Αφερεγγυότητας

Χρέη που δεν απαλλάσσονται με την αυτοδίκαιη αποκατάσταση

  • Φόροι, Τέλη ή Ποσά που οφείλονται στη Δημοκρατία, στους Δήμους ή τις Κοινότητες
  • Διατάγματα Διατροφής
  • Χρέος από δικαστική απόφαση για αποζημίωση λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης
  • Χρέος το οποίο εξασφαλίστηκε με απάτη, κατάχρηση, υπεξαίρεση ή δόλια παραβίαση της εμπιστοσύνης
  • Χρέος που πηγάζει από Δικαστικό Διάταγμα ή Απόφαση δυνάμει του περί της παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Νόμου
  • Χρέος που πηγάζει από Απόφαση Δικαστηρίου για Ποινικό Αδίκημα
  • Οφειλόμενους μισθούς σε μισθωτούς

Περιουσία που αποκτήθηκε μετά την αποκατάσταση

Περιουσία που αποκτήθηκε μετά την αποκατάσταση, δεν θεωρείται πτωχευτική περιουσία και δεν διανέμεται στους πιστωτές. Αν όμως προέκυψε κατά τη διάρκεια της πτώχευσης ασχέτως αν περιήλθε στον πτωχεύσαντα μετά την αποκατάστασή του, εμπίπτει στην πτωχευτική περιουσία και ως εκ τούτου θα πρέπει να περιέλθει στον διαχειριστή προς όφελος των πιστωτών.

Ακύρωση Διατάγματος Πτώχευσης

Για να ακυρωθεί Διάταγμα Πτώχευσης, θα πρέπει να γίνει αίτηση στο Δικαστήριο από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο. Διάταγμα για ακύρωση εκδίδεται αν κατά τη γνώμη του Δικαστηρίου, ο χρεώστης δεν έπρεπε να είχε κηρυχθεί σε πτώχευση, ή αν αποδειχθεί ότι τα χρέη του πτωχεύσαντα πληρώθηκαν εξ ολοκλήρου, ή οι πιστωτές έχουν συγκατατεθεί στην ακύρωση του Διατάγματος.

Αιτήσεις και Έντυπα Πτωχεύσεων

Αίτηση/Έντυπο ΚατηγορίαΚόστοςΗλεκτρονική καταχώρηση

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού σύμφωνα με το αρ. 4(1) του περί Πτωχεύσεως Νόμου (Κεφ. 5)

Αιτήσεις και έντυπα για πτωχεύσεις€0,00-Περισσότερα

Αίτηση έκδοσης Βεβαίωσης Αποκατάστασης

Αιτήσεις και έντυπα για πτωχεύσεις€100-Περισσότερα

Αντίγραφο έκθεσης καταστάσεως πτωχεύσαντα

Αιτήσεις και έντυπα για πτωχεύσεις€50-Περισσότερα

Αντίγραφο μη εμπιστευτικού εγγράφου από φάκελο μέχρι 10 σελίδες

Αιτήσεις και έντυπα για πτωχεύσεις€20-Περισσότερα

Αντίγραφο μη εμπιστευτικού εγγράφου από φάκελο πάνω από 11 σελίδες

Αιτήσεις και έντυπα για πτωχεύσεις€40-Περισσότερα

Γενικό πληρεξούσιο τύπος 34

Αιτήσεις και έντυπα για πτωχεύσεις€0,00-Περισσότερα

Δήλωση εξασφαλισμένου πιστωτή (ΔΕΠΠ)

Αιτήσεις και έντυπα για πτωχεύσεις€0,00-Περισσότερα

Δημοσίευση Διορισμού Διαχειριστή

Αιτήσεις και έντυπα για πτωχεύσεις€100-Περισσότερα

Δημοσίευση πληρωμής μερίσματος για πτωχεύσεις

Αιτήσεις και έντυπα για πτωχεύσεις€100-Περισσότερα

Δημοσίευση προτιθέμενης πληρωμής μερίσματος για πτωχεύσεις

Αιτήσεις και έντυπα για πτωχεύσεις€100-Περισσότερα

Οδηγοί/Εγχειρίδια σχετικά με Πτώχευση Φυσικών Προσώπων

Κοινοποιήστε τη σελίδα